EĞİTİM DURUMU
Doktora 1996-2001: Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü
Kamu Hukuku ABD
Tez: “İdari Denetim ve Ombudsman”

Yüksek Lisans 1992-1996: Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu Hukuku ABD
Tez: “İdari Yargılama Usulünün Sorunları ve Çevrenin Korunmasına ve Geliştirilmesine İlişkin İptal Davalarının Bunlar Üzerindeki Etkileri”

Lisans 1988-1992 : Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi.

 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
1995-2001 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi.

1995-2001 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Adalet Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu ve ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde Hukuka Giriş ve İdare Hukuku dersleri.

2001-2006 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi.

2006-2008 Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi.

2008- Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi.

 

İDARİ ÖZGEÇMİŞ
1999 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı Taslağı Hazırlama Komisyonu üyeliği.

Ocak 2003-Mart 2003 KKTC Cumhurbaşkanlığı Ortak Devlet Yasalar Komitesi üyesi.

2003-2004 Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Dergisi yardımcı editörü.

Şubat 2004-Mart 2004 KKTC Cumhurbaşkanlığı Federal Yasalar Komitesi üyesi.

TC Adalet Bakanlığı tarafından 30.3.2004 tarihinde kurulan “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı” Hazırlama Komisyonu üyeliği.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından 17.5.2004 tarihinde kurulan “Ercan Havaalanına Doğrudan Uçuşlar hk” komisyon üyeliği.

KKTC Başbakanlığı tarafından 30.6.2004 tarihinde kurulan “Hukuk Komitesi” üyeliği.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından 24.01.2005 tarihinde Anayasanın 162. maddesinin değiştirilmesi amacıyla kurulan “AD HOC Komite” üyeliği

2001-2006 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından Ekim 2007’de oluşturulan “Anayasa Değişikliği AD HOC Komite” üyeliği

2008-2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Müzakere Heyeti Üyesi

2010- DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi üyesi.

2010- DAÜ VYK hukuk danışmanlığı.

2010- DAÜ Hukuk Fakültesi dekan yardımcılığı.

 

YAYINLAR

Kitaplar

Erhürman T., (1995), Dünyada ve KKTC’de Ombudsman, Lefkoşa, Işık Kitabevi Yayınları.

Gürkaynak, İ., Gözütok, F.D., Akipek, Ş., Bağlı, M.T., Erhürman, T. ve Özdemir-Uluç, F. (1998). Yurttaş olmak için…: Öğretmen El Kitabı, İstanbul: Umut Vakfı.

Gürkaynak, İ., Gözütok, F.D., Akipek, Ş., Bağlı, M.T., Erhürman, T. ve Özdemir-Uluç, F. (1998). Yurttaş olmak için…, İstanbul: Umut Vakfı.

Gürkaynak, İ., Gözütok, F.D., Akipek, Ş., Bağlı, M.T., Erhürman, T. ve Özdemir-Uluç, F. (2001). “Ben İnsanım” İlköğretim İçin İnsan Hakları Eğitimi Dizisi, Ankara, British Council Yayınları.

Erhürman, T., Maner U., Dağlı A. ve A. Güneyli., (2005). Ben Yurttaşım, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı.

Erhürman, T., Maner U., Dağlı A. ve A. Güneyli., (2005). Ben Yurttaşım Öğretmen Kılavuz Kitabı, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı.

Erhürman, T., Maner U., Dağlı A. ve A. Güneyli., (2007). Ben Yurttaşım 2, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı.

Erhürman, T., Maner U., Dağlı A. ve A. Güneyli., (2007). Ben Yurttaşım 2 Öğretmen Kılavuz Kitabı, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı.

Erhürman, T., (2007), Kıbrıs’ta Akıl Tutulması (Kıbrıslı Türklerde Modernleşme ve Hukuk), Lefkoşa, Işık Kitabevi Yayınları.

Erhürman, T., (2009), 100 Soruda Kıbrıs’ta Federasyon, Lefkoşa, Işık Kitabevi Yayınları.

Erhürman, T., (2009), Yüzleşme, Lefkoşa, Işık Kitabevi Yayınları.

Erhürman, T., Kızılyürek N., (2009), Kıbrıs’ta Federalizm -Öznesini Arayan Siyaset-, Lefkoşa, Işık Kitabevi Yayınları.

Erhürman, T., (2010), Kıbrıs’ın Kuzeyinde Yeni Sol -Kıbrıs Türk Soluna Eleştirel Bir Bakış-, Lefkoşa, Işık Kitabevi Yayınları.

Erhürman, T., (2010), Yozlaşma, Lefkoşa, Işık Kitabevi Yayınları.

Erhürman T., (2011), Çare Başkanlık Sistemi mi? -KKTC’de Hükümet Sistemi Tartışmaları ve Başkanlık Sistemi-, Lefkoşa, Işık Kitabevi Yayınları.

Erhürman T., (2011), İdari Yargıda Meşru Menfaat -Danıştay ve Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme-, Lefkoşa.

Erhürman T., (2011), Kıbrıslı Türklerin Hâlleri -Kara Gerçekle Yüzleşme Denemeleri-, Lefkoşa, Işık Kitabevi Yayınları.

Erhürman T., (2012), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İdari Yargılama Hukuku -Türk ve İngiliz Hukuk Sistemleriyle Karşılaştırmalı Bir İnceleme-, Lefkoşa, Işık Kitabevi Yayınları.

Erhürman T., (2012), Yazışma, Lefkoşa, Işık Kitabevi Yayınları.

Erhürman T., (2013), Yüksek İdare Mahkemesi’nin Görev Alanı, Lefkoşa, Işık Kitabevi Yayınları.

Çeviri

Kaya/Turkiye Davası, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, Cilt: 2, Sayı: 1-2, 1998, s. 1-67.

 

Makaleler

1. “Adalet Bakanlığının Noterlik Hizmeti Konusundaki Yetkilerinin Hukuksal Niteliği”, Noterlerin Hukuk Düzenimizdeki Yeri ve Noterlerin Sorumlulukları, Ankara, Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1997, s. 87-98.

2. “Sivil İtaatsizlik”, ADIM, Cilt: 2, Sayı: 2, Yaz 1997, s. 5-21.

3. “Ombudsman”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 3, Eylül 1998, s. 87-102.

4. “Yönetimin Denetlenmesinde Yeni Bir Anlayış: Ombudsman”, Çağdaş Hukuk, Yıl: 6, Sayı: 60, 1998, s. 29-32.

5. T. Erhürman-Z. Odyakmaz., “Ombudsman Kurumunun Cumhuriyet Rejimine Katkısı”, Yeni Türkiye, Yıl: 4, Sayı: 23-24 (Cumhuriyetin 75. Yılı Özel Sayısı), 1998.

6. T. Erhürman-Ümit Akın-Artuk Ardıçoğlu-Metin Kayaçağlayan-Cüneyt Ozansoy-Burak Öztürk-Mithat Sancar-Ayhan Tekinsoy-Ali Ulusoy, “Devletin Depremle Hukuku”, Birikim, Sayı: 125-126, Eylül-Ekim 1999, s. 62-72.

7. “İnsan Haklarını Koruma Mekanizması Olarak Ombudsman Kurumu”, Türkiye’de İnsan Hakları, Ankara, TODAİE Yayınları, 2000, s. 339-349.

8. “KKTC’de Özelleştirmenin Hukuksal Çerçevesi”, II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-27 Kasım 1998, Cilt: 4, Gazimağusa-KKTC, DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları, 1999.

9. “Türkiye İçin Nasıl Bir Ombudsman Formülü?”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 49, Sayı: 1-4, 2000, s. 155-180.

10. “Danıştay Kararları Işığında İptal Davalarında Menfaat Koşulu”, 2000 Yılında İdari Yargı Sempozyumu, Ankara, Danıştay Yayın Bürosu Yayınları, 2000.

11. “Oydaşmacı Demokrasi Modeli Çerçevesinde Annan Planı’nda Hükümet Sistemi”, Mağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi Basımevi, 2003.

12. “Hukuk İlintili Yurttaşlık Eğitiminde Yöntem Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi Uluslararası Toplantısı, Ankara, 9-11 Ocak 2003.

13. “Kıbrıs Türk Halkı: Quo Vadis?”, Birikim, Sayı: 188, Aralık 2004, s. 85-103.

14. “Türkiye’nin Kıbrıs Sorunu ve Kuzey Kıbrıs’ta İnsan Hakları”, Birikim, Sayı:190, Şubat 2005, s. 38-48.

15. “Kıbrıs Türk Toplumu ve Modernleşme: Hakim Zeka Bey”, Toplumsal Tarih, Sayı: 140, Ağustos 2005, s. 58-66.

16. “Kıbrıs Türk Solu, Hukuk ve Modernleşme”, Kıbrıs Yazıları, Sayı: 1, Kış 2006, s. 18-24.

17. “Mülkiyet Hakkına İlişkin Davalarda Yeni Bir Strateji Önerisi”, Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 28/29, 2005, s. 85-114.

18. “Kıbrıs Türk Solunda Kıbrıs Merkezli Kimlik Arayışları, Ötekiler ve İnsan Hakları”, Kıbrıs Yazıları, Sayı: 3-4, Yaz-Güz 2006, s. 93-106.

19. “Kıbrıs’a Coetzee’nin Utancıyla Bakmak”, Kıbrıs Yazıları, Sayı: 3-4, Yaz-Güz 2006, s. 140-145.

20. “Lübnan’da Neler Oluyor?”, Kıbrıs Yazıları, Sayı: 5-6, Kış-Bahar 2007, s. 96-102.

21. “Entelektüelin Ahlâkı: Arafta Yaşamak”, Kıbrıs Yazıları, Sayı: 5-6, Kış-Bahar 2007, s. 52- 57.

22. “KKTC’de Hükümet Sistemi Tartışmaları ve Başkanlık Sistemi”, Kıbrıs Yazıları, Sayı: 7-8-9, Yaz-Güz-Kış, s. 3-25.

23. “Kıbrıs Türk Soluna Soldan Soldan Sorular”, Kıbrıs Yazıları, Sayı: 7-8-9, Yaz-Güz-Kış, s. 115-119.

24. “AİHM’nin Modinos Kararı: Kıbrıslı Türk ve Rum Eşcinsellerin Özel Hayatlarının Dokunulmazlığı Üzerinde Düşünmek İçin Parlak Bir İmkan”, Kıbrıs Yazıları, Sayı: 10-11-12, Bahar-Yaz-Güz 2008, s. 103-109.

25. “New Set of Negotiations in the Cyprus Problem: Federation for a Stable Democracy”, ankarabarreview, Vol: 3, Issue: 1, January 2010, s. 35-41.

26. “Kıbrıs Türk Siyasi Hayatını Sarsan On Yıl: 2000-2010”, Birikim, Sayı: 258, Ekim 2010, s. 57-65.

27. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İlgili Kararları ve İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Sorunu”, Esin Konanç Sempozyumları, Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları, 2011, s. 59-67.

28. “Çevre Davalarında ‘Menfaat İhlali’: Danıştay ve KKTC Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 60, Sayı: 3, 2011, s. 447-484.

29. “Çok Katmanlı Toplumlarda İstikrarlı Demokrasi: Birleşik Kıbrıs Örneği”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 61, Sayı: 1, 2012, s. 107-147.

30. “KKTC’de Çevre Davaları ve Adil Yargılanma Hakkı”, Baro, Yıl: 11, Sayı: 22, Haziran 2012, s. 6-8.

31. “Birleşik Krallık İdare Hukukunda Ultra Vires”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 61, Sayı: 2, 2012, s. 599-646.

32. “Yüksek İdare Mahkemesi’nin Sayıştay v. Kamu Hizmeti Komisyonu Davasında Verdiği Kararın Düşündürdükleri”, Baro, Yıl: 11, Sayı: 23, Kasım 2012, s. 6-10.

33. “İdarenin Sözleşmeyi Yenilememe Kararlarında Davacının Meşru Menfaati ve Görevli Yargı Yolu”, Baro, Yıl: 12, Sayı: 23, 2013, s. 27-33.