Tufan Erhürman Resmi Web Sitesi

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Dışı Koordinasyon Ofisi’nin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma konusunda tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Her şeyden önce şunu söylemek gerekir ki, Anlaşma çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Ofis aracılığıyla KKTC Hükümeti’ne yapacağı eğitim, kültür, gençlik ve spor alanındaki yardımlar Anlaşma’nın 2’nci maddesinde düzenlenmiştir ve bu maddeyle ilgili bir sorun yoktur. Dolayısıyla, Anlaşma’da yer alan bazı hükümlere karşı çıkmanın Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılacak yardımlara karşı çıkma ya da bu yardımların reddedilmesi biçiminde algılanması yanlıştır.

Sorun, Anlaşma’nın 1’nci maddesinde yer alan bazı düzenlemelerle ilgilidir. Bu maddenin 4’üncü fıkrasında, aşağıda belirtilen bentlerde, şu görevler Koordinasyon Ofisi’ne verilmiştir:

(b) “Türkiye’de Gençlik ve Spor alanlarında gerçekleştirilen program ve projelerden KKTC tarafından uygun görülenlerin yürütülmesi”.

Burada KKTC tarafından uygun görülen program ve projelerin yürütülecek olması elbette önemlidir. Ancak bundan daha önemli olan projelerin kim tarafından yürütüleceğidir. Bu bende göre bu program ve projeleri Koordinasyon Ofisi yürütecektir. Oysa program ve projeler KKTC’de yürütüleceğine göre, kuşkusuz, bunları yürütme yetkisi ilgili dairelerin bağlı olduğu KKTC bakanlığı veya KKTC başbakanlığına ait olmalıdır ve bu konuda yetki devri mümkün değildir.

(c) “Öğrenciler için barınma ve burs imkanlarının geliştirilmesi ve KKTC Hükümetine bu alanlarda yardım sağlanması”.

Burada KKTC Hükümetine öğrencilerin barınma ve burs imkanları konusunda yardım sağlanması elbette sevinilecek ve teşekkür gerektiren bir durumdur. Ancak öğrenciler için barınma ve burs imkanlarının geliştirilmesi KKTC Hükümetinin yetki alanındaki bir konudur ve KKTC Hükümetinin bu alandaki yetkisini Koordinasyon Ofisi’ne devretmesi mümkün değildir.

(d) “KKTC’de yaşayan gençlere ve engellilere yönelik ihtiyaçların saptanması gençlik ve spor organizasyonlarının düzenlenmesi konusunda koordinasyon”.

Burada da KKTC’de yaşayan gençlere ve engellilere yönelik ihtiyaçların saptanması ve gençlik ve spor organizasyonlarının koordine edilmesi doğrudan doğruya KKTC Hükümetine ait yetkilerdir. Bu yetkilerin Koordinasyon Ofisi’ne devredilmesi mümkün değildir.

Bunların yanında, Anlaşma’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (g) bendinde, “KKTC genelinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce işletilen ve işletilecek yurtlar olmak üzere, öğrenci yurtlarının inşası, işletilmesi, tamiri, bakımı ile var olan yurtların modernizasyonunu sağlamak ve işletmek üzere KKTC’nin ilgili Bakanlığı ile 10.02.2012 tarihinde önceden imzalanan ve her iki ülke Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe giren protokolü Ofis tarafından yürütmek” yükümlülüğü Türkiye Cumhuriyeti tarafından üstlenilmiştir.

Oysa, 10.02.2012 tarihinde imzalanan bu Protokol KKTC yasalarında değişiklik öngörmekte ve KKTC Anayasası’nın 90’ıncı maddesinin (4)’üncü fıkrasında yer alan “KKTC Yasalarına değişiklik getiren her türlü antlaşmaların yapılmasında” Cumhuriyet Meclisi’nin onaylamayı bir yasa ile uygun bulması gerekir kuralı gereğince Meclis’in onayına ihtiyaç duymaktadır. Buna karşın bu Protokol Meclis’e getirilmemiş, dolayısıyla Meclis tarafından onaylanmamıştır. Bu durumda Koordinasyon Ofisi’ne ilişkin Anlaşma’nın 3’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendindeki hüküm Anayasa’nın 90’ıncı maddesinin (4)’üncü fıkrasına aykırıdır.

Görüldüğü gibi Anlaşma ile ilgili sorun, Türkiye Cumhuriyeti’nin Koordinasyon Ofisi aracılığıyla, eğitim, kültür, gençlik ve spor alanlarında KKTC’ye yapacağı yardımların reddedilmesiyle ilgili değil, Anlaşmada yer alan KKTC Hukuku’na uygun olmayan yetki devirleriyle ve hükümlerle ilgilidir. Bu konuyu doğru yerden ve doğru yaklaşımla tartışmak önemlidir.

Yorum Yaz